+32 56 37 90 50 info@bimsoft.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

BIMSOFT

7

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden voor Bimsoft NV

[1] Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant in en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

[2] Leveringsdata worden enkel ter informatie opgegeven en zijn niet bindend. Ze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van het contract voor laattijdige levering, behalve indien schriftelijk anders overeengekomen met de koper.

[3] De aannemer verleent de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de software te gebruiken.

[4] Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde taksen en lasten.

[5] Gebruiksrechten kunnen onder geen enkele voorwaarde worden overgedragen aan derden, noch verkocht, verhuurd, uitgeleend of ter beschikking gesteld, zonder de schriftelijke goedkeuring van de aannemer.

[6] De koper zal het factuurbedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen. Betaling zal verschuldigd zijn zonder mogelijkheid tot vergelijk of uitstel, tenzij een beslissing van een scheidsgerecht of een rechtbank stelt dat de koper recht heeft op een regeling of reden heeft tot uitstel van betaling.

[7] Indien de koper het verschuldigde bedrag niet heeft betaald binnen de overeengekomen betalingstermijn, zal aan de koper 1% interest per maand worden aangerekend op het verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum, zonder dat het bewijs van de niet-betaling moet worden geleverd. Indien de koper zijn schuld nog steeds niet betaalt, zal hij verplicht zijn naast het verschuldigde bedrag extralegale incassokosten te betalen, evenals de kosten van de advocaat. In geval van niet-betaling is na kennisgeving aan de schuldenaar een schadevergoeding verschuldigd, die forfaitair bepaald wordt op 15% van het onbetaalde factuurbedrag.

[8] Alle aan de koper geleverde materiële goederen, zowel roerend als onroerend door bestemming, blijven eigendom van de verkoper tot de koper alle bedragen heeft betaald die verschuldigd zijn voor de goederen geleverd volgens de overeenkomst. De auteursrechten en alle rechten die betrekking hebben op intellectueel eigendom blijven permanent eigendom van de verkoper.

[9] De garantie voor constructiefouten en gebreken in het materiaal dat door de vertegenwoordiger wordt verkocht en geleverd is beperkt tot de garantie die door de constructeur of de fabrikant van de materialen en goederen wordt gegeven. Gebreken aan de goederen en materialen geven de koper niet het recht de betaling van de facturen uit te stellen.

[10] Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, zoals schade door winstderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, gebruiksderving, verlies van contracten of alle andere gevolgschade, economische schade of indirect verlies wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

[11] De totale aansprakelijkheid van de verkoper is echter steeds beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het kleinste van de volgende bedragen: 20.000 Euro of een bedrag gelijk aan de totale overeengekomen prijs (exclusief omzetbelasting) van de met de verkoper overeengekomen werken, diensten en leveringen. De maximale aansprakelijkheid is van toepassing na aftrek van eventuele door de verkoper gecrediteerde bedragen. De verkoper kan niet langer aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek of een tekortkoming wanneer 1 jaar is verstreken sinds de factuurdatum.

[12] De koper zal de verkoper onverwijld per aangetekend schrijven in kennis stellen van alle eventuele gebreken.

[13] Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal of helemaal niet mocht ontvangen hebben, ontslaat hem niet van hun toepassing.

[14] In geval van geschil zullen de partijen ernaar streven een minnelijke schikking te bereiken. Indien dat niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Kortrijk.